Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/kotulin.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Stowarzyszenie |
Ważne telefony

233 42 17 - Urząd Gminy

230 61 33 - Parafia

230 61 13 - Szkoła Podstawowa

233 44 19 - Gimnazjum

230 61 12 - Ośrodek zdrowia w

Kotulinie

233 24 24 - Szpital Pyskowice

230 61 08 - Straż pożarna Kotulin

336 91 83 - Posterunek policji

Toszek

333 50 76 - Punkt apteczny

Grzybek

233 87 62 - Remedium

Pyskowice

Statystyki
Działa od: Kwiecień 14, 2012
Wizyty ogólnie:  69178
Wizyty dzisiaj: 15
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości.

Stowarzyszenie

 1. Sprawozdanie merytoryczne 2015

 2. Sprawozdanie merytoryczne 2014

 3. Sprawozdanie merytoryczne 2013

 4. Sprawozdanie merytoryczne 2012

 

Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”

ul. Kolejowa 25

44-180 Toszek

Kotulin

 

KRS 0000414647,

REGON 242884856,

NIP 9691605324

 

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Kotulina”:

Prezes- Piotr Jaruszowic

Wiceprezes – Liliana Danch

Sekretarz – Beata Ziaja

Skarbnik – Dorota Knopek

Kontakt z stowarzyszeniem „Razem dla Kotulina” możliwy jest drogą mailową pod adresem stowarzyszenie@kotulin.com.pl

 

                       

                      
                    

 

                                                                                                      Statut Stowarzyszenia

„Razem dla Kotulina”

został przyjęty uchwałą nr 2/2012

na Zebraniu Założycielskim

w dniu 08.02.2012r.

 

Statut Stowarzysznia „Razem dla Kotulina”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Razem dla Kotulina”, zwane dalej Stowarzyszeniem

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających realizacji celów, o których mowa w § 6.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość Kotulin.

Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) ochrona środowiska,

2) działalność kulturalna,

3) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, promowanie produktów i wyrobów regionalnych,

4) organizowanie imprez kulturalnych,

5) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,

6) upowszechnianie wiedzy o historii Kotulina i gminy Toszek,

7) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,

8 ) przeciwdziałanie bezrobociu,

9) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

10) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

11) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,

12) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

13) działalność na rzecz budowy i renowacji budynków sakralnych, kaplic i krzyży, lokalnych zabytków i innych,

14) popularyzowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców.

15) działania mające na celu propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.

16) wzbogacanie i promowanie walorów przyrodniczych Kotulina.

17) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

18) działania na rzecz propagowania integracji społecznej wśród obywateli.

19) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,

20) działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.

21) działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,

22) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy i renowacji ośrodków użyteczności publicznej, sportowych, rekreacji i wypoczynku ,

23) propagowanie idei dobroczynności,

24) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg

i sieci telekomunikacyjnych na wsi.

25) działania na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie

Orkiestry Dętej Kotulin, Scholi, Chóru DFK oraz wszystkich innych organizacji, zrzeszeń, grup formalnych i nieformalnych propagujących rozwój kulturalny regionu.

26) wspierania i promowanie wyrobów regionalnych, produktów i rękodzielnictwa.

 

 

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) finansowe wspieranie działań na rzecz Kotulina,

2) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,

3) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska i poprawy jej walorów estetycznych.

4) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego trybu życia mieszkańców.

5) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz działań zmierzających do poprawy jego stanu,

6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,

7) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,

8 ) organizowanie szkoleń, wyjazdów, warsztatów i imprez promujących

Orkiestrę Dętą Kotulin, Scholę, Chór DFK oraz wszystkie organizacje i grupy propagujące rozwój kulturalny regionu.

9) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,

10) propagowanie i wspieranie wśród mieszkańców gwary i kultury śląskiej.

11) inicjowanie czynów społecznych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę i renowację obiektów oraz miejsc wypoczynku i rekreacji.

12) organizowanie imprez różnego rodzaju dla mieszkańców sołectwa Kotulin, jak i całej gminy.

13) organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kotulin,

14) przekazywanie projektów i współpraca z odpowiednimi władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi i organami administracji (władze samorządowe),

15) prowadzenie małej gastronomii na cele statusowe z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów.

16) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,

17) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,

18) ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez, festynów, wystaw i konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,

19) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami regionu,

20) propagowanie turystycznych i przyrodniczych walorów sołectwa Kotulin.

21) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,

22) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu.

23) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,

24) współpraca z przedszkolem gminnym, szkołą podstawową i świetlicą wiejską w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej gminy.

 

Rozdział III

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1) rzeczywistych,
 2) wspierających,

3) honorowych.

§ 9

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu.

Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa pisemną deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

 

 

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członek wspierający nie może brać udziału w wyborach, podejmować decyzji.

§ 12

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.

Członkom przysługują prawa członka wspierającego

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 15

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia działają na zasadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

Członków rzeczywistych oraz wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 17

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 18

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) śmierci członka,

5) rozwiązania się Stowarzyszenia,

6)nieprzestrzegania regulaminu oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,

2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

4) rozwiązania się Stowarzyszenia.

5) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy

§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 23

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym .

Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż przez cztery kolejne kadencje.

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

W razie pisemnej rezygnacji jednego z członków Zarządu, Walne Zebranie powołuje następcę w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.

 

 

Walne Zebranie

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

wybór Prezesa,

na wniosek Prezesa powołuje się i odwołuje Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika,

nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,

uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

powoływanie władz Stowarzyszenia,

uzupełnienie składu Zarządu w razie rezygnacji jednego z członków,

ustalanie wysokości składek,

podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 członków Stowarzyszenia.

Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 

Zarząd

§ 26

Zarząd składa się z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie.

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w na pół roku i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1) powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
6) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
8 ) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
9) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
11) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

12) opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) sporządzanie, jeśli to konieczne sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 31

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) zapisy, darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej.
4) dotacje budżetowe, subwencje,
5) inne wpływy.

§ 33

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych oraz oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i innego, dowolnego członka zarządu.

§ 34

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 35

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:

w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

Komitet założycielski

 

STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA KOTULINA”

 

   …Kotulin, dla niektórych to tylko punkt na mapie, zwykła wioska, jedna z tysięcy innych. Jednak nie dla nas..
To tu w większości się wychowaliśmy, to stąd mamy najpiękniejsze wspomnienia, to tu jest nasz dom… A o dom zawsze trzeba dbać.
Dlatego w myśl tej idei 8 lutego 2012 roku powstało Stowarzyszenie „RAZEM DLA KOTULINA”, które zrzesza ludzi, którym los naszej wioski nie jest obojętny.

     Naszym celem jest wspieranie rozwoju Kotulina, pielęgnowanie naszych tradycji, zintegrowanie mieszkańców i promowanie naszej wioski tak, by stała się rozpoznawalna i znana, by przyszłe pokolenia mogły z dumą powiedzieć: „jestem z Kotulina”.

Promujmy nasz Kotulin!

     Jako stowarzyszenie chcemy połączyć tradycję z nowoczesnością, by nasza miejscowość stała się miejscem atrakcyjnym zarówno dla przybyłych do nas gości, jak i dla samych mieszkańców.
15 członków – założycieli stowarzyszenia wybrało na swojego prezesa Piotra Jaruszowic, który choć nie urodził się w Kotulinie, mieszka tu i jest z wsią bardzo związany. Jego zastępcą została Liliana Danch, sekretarzem Beata Wróbel, a skarbnikiem Dorota Knopek.
Liczymy, że ta grupa prężnie będzie zarządzała stowarzyszeniem i wkrótce zobaczymy pierwsze efekty jego działań.

Jeżeli i Tobie los Kotulina nie jest obojętny, chciałbyś coś zmienić, poprawić lub masz ciekawe pomysły…

                                                                              Czekamy właśnie na Ciebie!

                 Zapraszamy do współpracy!

 

  Error in menu source Custom Menu.
Strony internetowe

• Parafia Kotulin

www.kotulin.opole.opoka.org.pl/

• Gmina Toszek

www.toszek.pl/

• Starostwo Powiatowe

www.starostwo.gliwice.pl/pl/

• Szkoła Podstawowa Kotulin

www.spkotulin.edupage.org/

• Gimnazjum w Toszku

gimnazjum-toszek.edupage.org/

• Zamek w Toszku

www.zamektoszek.eu/

• Leśna Kraina Górnego Śląska

www.lesnakrainalgd.pl/

• Ośrodk Pomocy Społecznej w Toszku

www.ops.toszek.pl/

LOKALNA PANORAMA FIRM

• Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Kokoszka

więcej...

• krupatransporte

więcej...

• SALA TANECZNA W KOTULINIE

więcej...

• TIGIS TECHNIKA INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

więcej...

• MODRZEW (TARTAK)- ZAKŁAD PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY

więcej...

• Serwis Qualität - Adrian Zawiola

więcej...

• PUNKT APTECZNY „GRZYBEK”

więcej...

• ZAKŁAD FRYZJERSKI – MAŁGORZATA KOCUR

więcej...

• ELECTRO-TECHNIK - GRZEGORZ KROLL

www.electro-technik.pl/

więcej...

• TOMA AUTO SERVIS

www.tomaautoservis.pl/

więcej...